Isnin, 16 November 2015

PENDEKATAN PEMBANGUNAN INSANIAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA


Tugasan blog SYW502
Nik Nur Syuhada Nik Saleh @ Nik Abdullah
P-SM0029/14
Calon Sarjana Sains Kemasyarakatan
 (Pengurusan Pembangunan Islam)

Pendahuluan

Keluarga adalah satu-satunya hubungan diantara manusia yang terhasil berasaskan pertalian darah. Seseorang individu tidak mungkin dapat memilih ibu bapa, adik-beradik mahupun kaum kerabat seperti memilih pasangan hidup atau teman seperjuangan, sebaliknya memperolehi keluarga secara mutlak. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh Duvall dan Logan (1986), keluarga adalah sekumpulan manusia yang mempunyai ikatan perkahwinan, kelahiran dan adopsi yang menciptakan serta mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fizik, mental, emosi dan sosial dari setiap ahli keluarga. Ini bermaksud, keluarga adalah sekumpulan manusia yang berada dalam satu kelompok yang mempunyai pertalian darah berasaskan kepada perkahwinan dan lain-lain, dan hasil daripada hubungan tersebut adalah ahli-ahli keluarga yang bersama-sama membesar dan berkembang.

Keluarga dalam Islam juga mempunyai simbolik tertentu iaitu sebagai suatu kesatuan paling asas yang membawa kepada tertegaknya sebuah jamaah dalam Islam (Al-Faqir, 2013). Bagi setiap Muslim, keluarga merupakan faktor pendukung yang penting dalam mengabdikan diri kepada Allah SWT. Ini kerana, keluarga adalah kelompok yang paling rapat dan berpengaruh dalam menjalani kehidupan seharian. Islam menjadikan keluarga sebagai tempat untuk menjaga diri iaitu dengan menciptakan ketenteraman dan keselamatan dari segala aspek kejahatan yang timbul, sehingga sebuah keluarga harus dijadikan sebagai tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga berasa senang untuk berada di rumah dan selalu merindui antara satu sama lain (Tarqum Aziz, 2015).  

Firman Allah SWT yang bermaksud:

 “Dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah sebagai tempat tinggal...” (Al-Nahl, 16:80)


Untuk mewujudkan keluarga seperti yang dibincangkan, suami dan isteri haruslah bersama-sama untuk memupuk dan mengekalkan cinta yang dianugerah oleh Allah SWT terhadap pasangan dan zuriat masing-masing. Selain itu, setiap Muslim digalakkan sentiasa berdoa untuk mendapatkan pasangan serta anak-anak yang menjadi penenang hati dalam keluarga.

Keluarga Bahagia Mengikut Acuan Islam


Mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia adalah satu tugasan yang penting bagi setiap ahli keluarga. Tugasan ini dikatakan penting untuk meneruskan kesinambungan kaum kerabat sehingga berkembang membentuk suatu keluarga yang besar dalam acuan yang betul. Sebuah keluarga Muslim yang bahagia haruslah mengikut acuan Islam untuk memperoleh suasana mawardah dan rahmah. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Rum ayat 21 yang bermaksud:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa bahagia kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri) rasa kasih sayang sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Al-Rum 30: 21)

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan tentang ciri-ciri sebuah keluarga yang bahagia. Sebuah keluarga yang bahagia menurut surah al-Rum ayat 21 ialah sebuah keluarga yang mempunyai suasana mawardah (kasih sayang) dan rahmah (belas kasihan) diantara pasangan suami dan isteri. Bagi setiap pasangan, keberadaan dalam suasana mawardah dan rahmah merupakan satu matlamat yang utama bagi sebuah keluarga. Perkara ini kerana berada dalam suasana mawardah dan rahmah dapat mengatasi fitnah-fitnah yang boleh menyebabkan berlaku perpecahan keluarga. Keluarga yang dibentuk mengikut acuan Islam adalah sebuah keluarga yang kukuh kerana sentiasa dilimpahi rahmat daripada Allah SWT. Suasana mawardah dan rahmah berlangsung apabila penerapan akidah yang kukuh dan semangat ahli keluarga dalam mengerjakan perintah Allah SWT dengan sempurna dapat menjadi sebagai benteng perlindungan daripada pengaruh negatif terhadap keluarga tersebut (Al-Faqir, 2013).

Pendekatan Pembangunan Insaniah dalam Keluarga

Dalam mewujudkan sebuah keluarga bahagia yang mempunyai suasana mawardah dan rahmah, komponen pembangunan insaniah terhadap ahli keluarga adalah penting untuk diterapkan dalam rumah tangga. Secara ringkas, pembangunan insaniah dalam konteks perbincangan ini adalah pembangunan kerohanian yang merangkumi aspek akidah, ibadah dan akhlak bagi setiap ahli keluarga (Muhammad Syukri Salleh, 2003). Insaniah pula adalah sifat perikemanusiaan yang wujud dalam diri ahli keluarga secara semula jadi seperti belas kasihan, bertimbang rasa, mengenang budi, pemaaf, sabar, beramanah, adil dan sedar akan tanggungjawabnya serta lain-lain lagi (Fadhullah Mohd Jamil, 1985). Justeru, pembangunan insaniah yang dimaksudkan dalam perbincangan ini adalah suatu anjakan paradigma yang dilakukan oleh setiap ahli keluarga kearah perkara yang positif, bertindak mengikut lunas-lunas akhlak yang mulia dan tidak tunduk kepada hawa nafsu.

Komponen pembangunan insaniah dalam membentuk keluarga bahagia merangkumi dua komponen utama iaitu komponen spiritual dan komponen fizikal terhadap ahli keluarga. Apabila membincangkan komponen spiritual, aspek utama yang disentuh dalam membentuk keluarga bahagia adalah mengenai aspek akidah iaitu meliputi unsur iman dan nafsu manakala komponen fizikal pula meliputi aspek ibadah dan akhlak. Penyepaduan diantara komponen ini dapat mewujudkan suasana mawardah dan rahmah dalam keluarga kerana mendasari hak-hak yang sepatutnya diperolehi oleh setiap ahli keluarga dalam berkeluarga berdasarkan landasan Islam.

Pembentukan sebuah keluarga sakinah bermula daripada seseorang ahli keluarga itu sendiri. Komponen spiritual merangkumi pemahaman tentang akidah yang kukuh dalam meningkatkan tahap keimanan ahli keluarga. Namun begitu, iman saling berkait rapat dengan nafsu kerana tinggi atau rendah iman ahli keluarga bergantung kepada tahap nafsu mereka. Sejahat-jahat nafsu adalah ditahap ammarah, lawwamah dan mulhamah yang diimani dengan iman taqlid dan iman ilmu. Sebaik-baik nafsu pula adalah diperingkat mutmainah, radhiyah, mardhiyah dan kamilah yang diimani dengan iman ayan, iman haq dan iman haqiqat. Walau bagaimanapun, iman ahli keluarga dapat dipertingkatkan dengan melakukan ibadah-ibadah asas yang didasari oleh rukun Islam dan rukun iman, amalan-amalan utama seperti berwirid, berzikir, bertasbih dan melakukan perkara-perkara sunat yang digalakkan dalam Islam (Muhamad Syukri Salleh, 2003).

Perbincangan dari segi komponen fizikal pula menyentuh tentang aspek ibadah dan akhlak. Ibadah terdiri daripada ibadah khusus yang merupakan kewajipan setiap ahli keluarga untuk melaksanakannya seperti solat lima waktu, berpuasa, mengeluarkan zakat, dan lain-lain yang didasari oleh rukun Islam dan rukun iman. Selain itu, melakukan fadho-ilil-amal seperti berwirid, berzikir, bertasbih, perkara-perkara sunat dan lain-lain lagi antara ibadah khusus yang digalakkan oleh Islam untuk dijadikan amalan setiap ahli keluarga (Muhammad Syukri Salleh, 2003). Bagi ibadah umum pula adalah ibadah yang bersifat fardhu kifayah seperti belajar, bergurau senda sesama ahli keluarga, tolong menolong, beriadah dan lain-lain. Hasil penyepaduan diantara dua jenis ibadah ini, ahli keluarga dapat menegakkan hubungan dengan Allah SWT secara khusus, dan hubungan sesama makhluk sama dengan kaum kerabat mahupun alam secara umumnya.

Apabila ahli keluarga melakukan sesuatu pekerjaan yang baik dengan meletakkan niat melakukan sesuatu kerana Allah, pekerjaan tersebut akan dikira sebagai suatu ibadah (Shaharom TM Sulaiman, 1997). Untungnya keluarga tersebut adalah apabila melakukan sesuatu yang menjadi ibadah, ganjaran pahala akan dikurniakan oleh Allah SWT terhadapnya. Muhammad Syukri Salleh (2003) menggariskan lima kaedah untuk menjadi pekerjaan tersebut sebagai ibadah yang diterima oleh Allah iaitu, pertama adalah berasaskan niat kerana Allah SWT, kedua, isinya tidak bertentangan dengan syariat Islam, ketiga, pelaksanaannya menurut syariat Islam, seterusnya, kesannya tidak bertentangan dengan syariat Islam dan yang terakhir adalah dengan tidak meninggalkan ibadah khusus semasa melakukan pekerjaan tersebut.

Selain itu, aspek akhlak ahli keluarga juga memainkan peranan dalam membentuk keluarga bahagia. Menurut pendapat Ibn Miskawayh (1999), akhlak adalah suatu keadaan jiwa yang membawa seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan akal. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa akhlak adalah suatu perbuatan yang lahir tanpa dikawal oleh sesuatu seperti pemikiran tetapi terhasil setelah ada sifat yang teguh dalam jiwa insan. Dalam bahasa yang mudah, akhlak adalah suatu sifat semulajadi yang terhasil kerana didorong oleh pengalaman-pengalaman lalu. Penerapan akhlak yang baik dalam berkomunikasi sesama ahli keluarga dapat meningkatkan rasa hormat dan kasih-sayang terhadap ahli keluarga.

Aspek akidah, ibadah dan akhlak saling berkait rapat dalam membentuk suasana mawardah dan rahmah dalam keluarga. Sebagai contoh, solat merupakan ibadat yang boleh menghalang ahli keluarga daripada melakukan perbuatan mungkar iaitu perbuatan salah dan terlarang. Allah SWT menegaskan bahawa solat yang dilakukan oleh ahli keluarga tersebut boleh menegah dirinya daripada melakukan dosa-dosa dan kemungkaran. Ini dapat dibuktikan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud:

“Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar.” (Al-Ankabut, 29:45)

Berdasarkan ayat tersebut, ibadah solat dapat menjauhi ahli keluarga daripada melakukan kerosakan dalam berumah tangga. Namun begitu, apabila kekacauan dalam keluarga masih lagi berlaku walaupun ahli keluarga menunaikan solat, ini tidak bermaksud solat tidak membantu untuk mencegah kemungkaran. Kebarangkalian ibadah solat yang dilakukannya masih belum sempurna adalah tinggi kerana ibadah solat pada asasnya adalah adalah untuk mencegah kemungkaran. Oleh yang demikian, setiap ahli keluarga perlu berusaha untuk membaiki solat mereka dengan sempurna sehingga memperoleh khusyuk dalam menunaikan solat.

Menurut Amran Kasimin (1992), ibadah solat dapat mendidik ahli keluarga supaya bersifat tenang dan tertib. Ini kerana dengan melakukan ibadah solat, perkara yang diharapkan oleh setiap ahli keluarga adalah untuk mencapai reda Allah SWT semata-mata serta takut terhadap azab-Nya kelak. Perasaan reda serta takut inilah yang akan memberi kesan positif terhadap akhlak ahli keluarga apabila menjalani kehidupan rumah tangga dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan itu, pembentukan akhlak mulia juga dapat disemai dengan baik dalam jiwa ahli keluarga apabila ibadah dapat dilakukan dengan sempurna. Ibadah yang sempurna adalah hasil daripada pegangan akidah yang kukuh terhadap suruhan dan larangan Allah SWT.

Kesimpulan

Berdasarkan perbincangan, dapat diperhati dengan jelas perkaitan antara pembangunan insaniah yang merangkumi aspek akidah, ibadah dan akhlak dalam membentuk sebuah keluarga bahagia mengikut acuan Islam. Menerusi pendekatan pengurusan insaniah ini, suasana mawardah dan rahmah berdasarkan komponen spiritual dan fizikal perlu disepadukan dengan holistik dalam membentuk keluarga bahagia. Kesimpulannya, pembentukan keluarga sakinah pada hakikatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT berlandaskan syariat Islam. Selain itu, keluarga merupakan entiti permulaan untuk pembangunan sesebuah tamadun. Andainya tapak kepada sesebuah tamadun retak, maka sesebuah tamadun tidak dapat dihasilkan. Justeru, dalam konteks menghasilkan tamadun yang berteraskan Islam, sewajarnya pendekatan pembangunan insaniah diterapkan di peringkat yang paling asas iaitu dalam membentuk keluarga bahagia dalam suasana mawadah dan rahmah.


BIBLIOGRAFI

Al-Faqir (2013). Keluarga dalam Islam. Diakses daripada https://sekteislam.wordpress.com/2013/03/04/keluarga-dalam-islam/ pada 5 November 2015.

Amran Kasimin (1992). Bagaimana mencegah kejahatan melalui sembahyang? Bandar Baru Bangi: Dinie Publishers.

Fadhullah Mohd Jamil (1985). Rasulullah SAW sebagai pembina insaniah. Pulau Pinang: Pusat Islam, USM.

Muchlisin Riadi (2012). Pengertian keluarga. Diakses daripada http://www.kajianpustaka.com/2012/11/definisi-fungsi-dan-bentuk-keluarga.html pada 5 November 2015.

Muhammad Syukri Salleh (2003). 7 prinsip pembangunan berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn Bhd.

Shaharom TM Sulaiman (1997). Pengurusan Islam dan pembangunan manusia. Batu Caves: Thinker’s Library Sdn Bhd.

Tazqum Aziz (2015). Membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Diakses daripada http://tarqumaziz.blogspot.my/2015/01/membangun-keluarga-sakinah-mawaddah.html pada 5 November 2015.

Ahad, 26 April 2015

Analisis manusia dalam Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam


Dalam buku 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam yang dikarang oleh Proffesor Dr.Muhammad Syukri Salleh (2003) menyebut tentang prinsip-prinsip yang sepatutnya dipakai oleh pembangunan yang berteraskan kepada Islam terutamanya dalam institusi yang bertunjangkan kepada falsafah yang  berteraskan Islam. Beliau percaya, perkara yang berkaitan dengan umat Islam terutamanya dalam pembangunan harus diurus mengikut syariat Islam. 

Terdapat tujuh prinsip utama yang disebut dalam buku tersebut. Prinsip yang pertama adalah tasawur Islam sebagai acuan pembangunan. Kedua, manusia sebagai pelaku pembangunan. Prinsip ketiga pula, alam roh, alam dunia dan alam akhirat sebagai skala waktu pembangunan manakala keempat, ilmu fardhu 'ain sebagai kerangka pembangunan. Kelima, ibadah sebagai perkaedahan pembangunan. Keenam sumber alam sebagai peralatan pembangunan dan prinsip yang ketujuh adalah mardhatillah ataupun mencapai redha Allah SWT adalah matlamat pembangunan.

 Tasawur Islam terbentuk hasil daripada epistemologi ilmu Islam itu sendiri yang berasaskan kepada  al-Quran, al-Sunnah, Ijmak ulama dan qias ulama.  Umat Islam mengenali agama Islam dengan ilmu yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang menegaskan tentang tiga perkara utama, iaitu Allah SWT adalah Pencipta; manusia adalah makhluk dan sumber alam juga adalah makhluk yang tunduk kepada Allah SWT. 

Apabila manusia memahami tentang tiga perkara, manusia dapat membina pembangunan berteraskan Islam yang tulen mengikut acuan epistemologi dan tasawur Islam. Sumber epistemologi Islam membentuk ilmu fardhu 'ain yang bersangkut paut dengan kewajipan individu seperti hal-hal ketuhanan (ilmu tauhid), hal-hal peraturan hidup (ilmu feqah) sama ada dalam melakukan ibadah, mualamah (pergaulan),munakahat (perkahwinan) dan jinayah (pencerobohan) dan hal-hal berkaitan dengan penyucian jiwa (tasauf). Ilmu fardhu kifayah pula merangkumi aspek yang lebih luas yang melibatkan kehidupan masyarakat seperti perundangan, kedoktoran, politik, ekomoni, pembangunan, sosial dan lain-lain untuk memenuhi keperluan kemasyarakatan seperti pengurusan jenazah, pengajaran dan pengajian ilmu. Biarpun pembangunan secara umumnya berada dalam ilmu fadhu kifayah, namun tunjangnya adalah berasaskan kepada ilmu fardhu ain yang menjadi kerangka pembangunan . 

Manusia memainkan peranan yang besar dalam menggerakkan pembangunan berteraskan Islam.  Pembangunan Berteraskan Islam melihat manusia sebagai manusia yang cukup satu manusia, iaitu meliputi fizikal dan spiritualnya sedangkan pembangunan lazim hanya melihat manusia dari aspek fizikal semata-mata (Mayor melihat manusia sebagai mesin ataupun aset , manakala Henry Foyal mengatakan manusia adalah hamba ekonomi).

Apabila mengatakan manusia adalah manusia yang cukup sebagai satu manusia, hal spiritual manusia juga adalah penting untuk dinilai. Menurut Islam, ketetapan fungsi manusia adalah lebih khusus daripada menjalankan fungsi yang streotaip dan sirkularistik seperti mengguna, membesar,belajar, bekerja, berkeluarga, reproduktif dan meninggal dunia. Ketetapan  fungsi manusia telah ditetapkan sewaktu alam roh lagi. Alam roh adalah alam sebelum manusia dilahirkan ke dunia. Dalam bentuk roh ini, fungsi pertama manusia ditetapkan, dan manusia telah mengakui bahawa Allah SWT adalah Tuhan dan manusia adalah hamba.


Sebagai "blueprint" perjanjian manusia dengan Allah SWT sewaktu di alam roh. (surah al-'Araff:172)


Sebagai pelaku pembangunan, di sinilah peranan manusia sebagai hamba dan khalifah diuji. Dalam menghadapi kehidupan di dunia, manusia dikurniakan rohul-tamayyiz yang mana apabila manusia berfikir, ia dikenali sebagai akal, apabila berperasaan dipanggil qalbu dan apabila berkeinginan dan berkehendak dikenali sebagai nafsu. Nafsu manusia dapat dikawal apabila tahap iman seseorang itu berada di tahap nafsu mutmainnah dan ke atas daripada terlibat dengan perbuatan-perbuatan mazmumah untuk menjadi hamba Allah SWT . 

Iman seseorang dapat dipertingkatkan dengan melakukan ibadah-ibadah asas yang didasari oleh rukun Islam dan rukun iman, amalan-amalan utama seperti berwirid, berzikir, bertasbih dan  melakukan perkara-perkara sunat yang digalakkan dalam Islam. Apabila manusia melakukan perkara-perkara tersebut, hubungan mereka dengan Allah SWT dapat diperkemaskan dan pembangunan spiritual mereka bertambah kuat. Apabila ibadah-ibadah asas menjadi darah daging, maka ibadah umum yang bersifat fardhu kifayah seperti perundangan, kedoktoran, politik, ekomoni, pembanguan, sosial dan lain-lain dapat dijalankan dengan lebih baik dan sebagai natijah, tertegaklah pembangunan material. Gabungan ibadah asas dan ibadah umum membawa kepada keseimbangan pembangunan rohani manusia dan  pembangunan material.

Dalam pembangunan tamadun, tidak dapat dinafikan sumber alam adalah perkara penting untuk memastikan kelangsungan kehidupan manusia di dunia. Apabila berbincang mengenai sumber alam, skopnya meliputi hasil bumi seperti kayu-kayan,emas, besi logam, minyak, gas dan sebagainya yang menjadi peralatan-peralatan pembangunan yang cukup penting. Namun, dalam pembangunan berteraskan Islam melihat sumber alam ini adalah milik mutlak Allah SWT melalui surah al-Syura ayat 12.


 Keterbatasan sumber alam tidak menjadi masalah utama jika manusia memahami kalam Allah SWT kerana dalam Islam, sumber alam menjadi perkara yang tidak terhad dengan empat faktor ini iaitu, memahami konsep rezeki, kaedah pengagihan semula sumber melalui zakat untuk menyucikan harta, konsep baraqah yang melahirkan sifat qanaah dalam jiwa manusia dan kaedah penggunaan sumber alam.

Apabila prinsip-prinsip ini dilaksanakan oleh manusia, maka matlamat akhir dapat dicapai iaitu memperolehi keredhaan Allah SWT. Apa yang penting bagi manusia di dunia ini adalah menjalankan tanggungjawabnya seperti yang telah dijanjikannya dengan Allah sewaktu alam roh. Alam kehidupun menjadi tempat manusia mengotakan janji. Jika janji tersebut dapat dipenuhi dengan redha Allah SWT, maka Allah juga menjanjikan balasan yang baik kepada hambaNya di akhirat kelak iaitu syurga, tempat yang abadi.


Seperti yang dibincangkan, didapati, manusia adalah merupakan entiti paling penting dalam menggerakkan pembangunan berteraskan Islam yang meliputi hubungan dengan Penciptanya Yakni Allah SWT dan hubungan sesama makhluk iaitu manusia dan alam.

Jumaat, 17 April 2015

Teori Perilaku: Teori X dan Teori Y mengikut pandangan Islam


Teori perilaku: teori  X dan teori Y adalah hasil cetusan idea Douglas McGregor (1006-1964) iaitu seorang profesor dalam bidang pengurusan lazim. Mengikut Douglas McGrogor (1960) dalam bukunya" The Human Side Enterprise" terdapat dua jenis karekteria manusia dalam pengurusan iaitu mengikut pengelasan teori X dan teori Y.

Teori X mengelaskan bahawa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang cenderung untuk memiliki sifat malas dan tidak suka bekerja. Manusia dalam kelas teori X lebih suka mengelak daripada melakukan tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Namun begitu, mereka menginginkan jaminan hidup yang tinggi. Mereka perlu diawasi, diancam serta diberi arahan agar dapat menjalankan tangggungjawab yang diberikan. Teori X berpandangan bahawa mereka dalam kelas ini lebih senang untuk menerima arahan daripada mengarah dan memerlukan jaminan keamanan keatas mereka. 

Manakala mengikut teori Y pula, pekerjaan dan tanggungjawab merupakan tugas untuk diselesaikan. Mereka dalam kelas teori Y mampu bekerja tanpa pengawasan yang ketat kerana mereka dapat menyesuaikan diri dalam setiap tanggungjawab yang diberikan. Mereka juga memiliki kelebihan dalam melakukan kerja dengan kreatif dan memahami tugas dan tanggungajawab  untuk mencapai matlamat.

Walaubagai manapun, agama Islam melihat manusia dari persepsi yang tersendiri. Dalam entri sebelum ini, perbincangan tentang konsep insan mengikut pandangan Islam telah dibincangkan. terdapat sekurang-kurangnya tujuh konsep manusia yang dibincangkan alam entri tersebut.

Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah, namun pengaruh persekitaran memainkan peranan penting dalam mencorak fitrah manusia. Manusia tidak dapat mengelak daripada menerima pengaruh persekitaran. Pengaruh persekitaran ini memberi kesan terhadap sikap dan pemikiran manusia. Biasanya terdapat dua pilihan yang diberikan kepada manusia. Pilihan yang tepat adalah berdasarkan nilai yang serasi. Jika nilai diri manusia berdasarkan akal dan nafsu sahaja, nilai yang diperolehi tidak menepati sasaran yang sebenar.

Nilai yang relatif ditentukan oleh manusia dan bukannya bukan ditentukan oleh Pencipta. Allah menentukan asas nilai yang mutlak dan ia tidak akan berubah dan diguna pakai dalam apa zaman dan keadaan pun. Contohnya, nilai haram (nilai mutlak) terhadap zina, arak dan judi dan lain-lain tidak tertakluk dengan faktor masa dan ruang, tetapi nilai yang relatif seperti jujur dan ikhlas tetap dianggap baik pada sepanjang masa dan zaman.

Oleh yang demikian, fitrah manusia adalah sama, namun persekitaran yang mencorakkan sikap dan pemikiran untuk menjadi manusia yang berkenderungan untuk melakukan perkara yang diingini. Teori perilaku: Teori X dan Teori Y menganggap manusia lahir hanya dalam dua kumpulan ini adalah sama sekali lemah kerana pemikirannya sangat terhad. Jika teori ini benar, maka secara kesimpulannya, manusia yang berada dalam pengelasan teori Y sahajalah yang akan mencapai matlamat manakala manusia dalam pengelasan teori X akan berada di dalam lingkungan yang sama dan akan menjadi mangsa penindasan manusia dalam pengelasan teori Y.

Penilaian terhadap manusia berasaskan Teori perilaku: Teori X dan Teori Y ini adalah sangat lemah kerana jika dibandingkan dengan makhluk yang lain seperti malaikat, haiwan, tumbuhan dan lain-lain kerana manusia dikurniakan akal untuk berfikir perkara yang baik dan perkara yang buruk. Oleh yang demikian, Teori perilaku: Teori X dan Teori Y ini tidak sesuai dilaksanakan mengikut pandangan Islam kerana tidak selari dengan fitrah manusia yang asalnya mempunyai banyak  berkecenderungan disebabkan potensi yang dimilikinya (Ahmad tafsir, 2005).

Sabtu, 11 April 2015

Tasawur insaniah


Sumber

Manusia ataupun dalam Bahasa Arab dikenali sebagai insan; disebut sebanyak 65 kali dan jamaknya, al-nas disebut sebanyak 258 kali di dalam al-Qur’ān. Insan adalah makhluk yang dikurniakan akal, roh dan jasad, merupakan sebaik-baik kejadian jika dibandingkan dengan malaikat mahupun haiwan.

Insan dibekalkan kepada mereka fitrah semula jadi yang cenderung untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi. Insan juga dikurniakan akal dan melalui akal, mereka diberi petunjuk oleh Allah SWT untuk memahami hakikat kebenaran. 

Walau bagaimana pun, peribadi mereka juga mempunyai potensi untuk bertarung sama ada memperolehi sifat baik dan jahat sebagai memenuhi matlamat mereka di dunia bergantung kepada cara mereka berfikir dan bertindak . Cara insan berfikir adalah lahir daripada akal dan hati. Maklumat yang dihasil oleh akal dan hati adalah perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Ianya hanya dapat difahami oleh insan itu sendiri. Maka, hubungan antara akal dan hati ini adalah sebagai penyebab di atas segala tindakan insan. Insaniah dapat digambarkan melalui proses pemikiran insan (dalaman) serta tindakannya (luaran).

Menurut Fadhlullah Jamil, insaniah adalah berperikemanusiaan iaitu memiliki nilai kemanusiaan. Apabila seseorang dikatakan berperikemanusiaan, maka sewajarnya individu tersebut memiliki sikap belas kasihan sesama makhluk, bertimbang rasa, mengenang budi, pemaaf, sabar dalam menghadapi ujian, beramanah, adil dan sedar akan tanggungjawabnya dan lain-lain. Secara ringkasnya, seseorang yang berperikemanusaan akan bertindak mengikut lunas-lunas akhlak yang mulia dan tidak tunduk kepada hawa nafsu. 

Apabila berbincang soal tasawur terhadap insan, kefahaman quranik perlu wujud supaya tidak berlaku kehilangan arah dalam membincangkan isu ini. Fitrah insan dicipta lengkap dengan pakej kelemahan dan kekurangan lain seperti mana terjemahan daripada surah al-Ma’arij ayat 19, 20 dan 21 bermaksud:  “Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah (kedekut). Apabila ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah. Dan apabila beroleh kesenangan, ia sangat bakhil dan kedekut” 
(Al-Ma’arij, 70: 19- 21).  Pandangan al-Attas mengenai konsep insan merumuskan bahawa jiwa insan dikategorikan kepada dua bahagian; yang pertama adalah jiwa rasional bagi insan yang menggunakan akal dan yang kedua pula adalah jiwa kebinatangan bagi insan yang membelakangi akal. Jika dilihat dari aspek ilmu mantik, insan juga diistilahkan kepada haiwan yang berkeupayaan untuk berkata-kata dan mempunyai keupayaan daya berfikir “al-insan hayawan al-Natiq”

Oleh yang demikian, insan berpotensi untuk menjadi individu yang baik dan individu yang batil. Al-Qaradawi berpandangan konsep dan tasawur tentang insan yang paling tepat adalah berdasarkan penjelasan Pencipta insan iaitu Allah SWT yang Maha Mencipta lagi Maha Mengetahui akan ciptaan-Nya. Allah SWT selaku Pencipta sudah pasti kenal sifat, ciri, kekuatan dan kelemahan makhluknya.

Oleh yang demikian, perkara yang perlu dititik berat apabila berbicara mengenai insan dalam pengurusan insaniah adalah dengan mengenali hakikat serta sifat insan dan insaniah itu sendiri agar fungsi insan tidak disalah gunakan. Dalam pengurusan insaniah, adalah lebih tepat jika gabungan akal, jasad dan tuntutan rohani insan dapat diaktifkan bersama. Akal untuk berfikir, jasad untuk bekerja dan tuntutan rohani untuk mengawal jiwa kebinatangan.


Jumaat, 3 April 2015

Konsep insan dalam al-QuranSumber


Berbicara mengenai insan bererti kita sedang berbicara mengenai diri kita sendiri sebagai makhluk yang paling unik di muka bumi ini.  Manusia ataupun di dalam Bahasa Arab dikenali sebagai insan merupakan makhluk sebaik-baik kejadian yang dicipta Allah SWT berbanding dengan yang lain seperti malaikat, haiwan dan tumbuhan kerana dikurniakan akal, roh dan jasad (Rahimi Md Saad & Abdul Muhsien Sulaiman, 2010). Darjat insan juga diangkat lebih tinggi daripada haiwan dan tumbuhan. Islam memandang insan sebagai hamba kepada Pencipta dan bukannya terbit daripada evolusi alam. Di dalam kitab suci al-Quran, Allah SWT menggunakan tujuh istilah yang menerangkan konsep insan iaitu al- basyar, al-insan, al-nas, bani Adam, al-ins, abd Allah, khalifah Allah (Abdul Wahid Thahir, t.t.) .

Perkataan al-basyar disebut 36 kali dalam bentuk mufrad (tunggal) dan hanya sekali di sebut dalam bentuk muthanna (berdua) atau jamak (banyak). Maksud al-basyar adalah manusia keturunan nabi Adam AS yang merupakan makhluk fizik yang suka makan dan minum. Sebagai makhluk fizik, insan tidak jauh berbeza dengan makhluk biologi yang lain. Kehidapan insan terikat dengan kaedah prinsip kehidupan seperti berkembang membiak.  Di dalam al-Quran, Allah telah menceritakan tentang proses dan fasa perkembangan insan sebagai makhluk biologi di dalam surah al-Mukminun ayat 12-14 dan pada ayat ke 15 dan 16 menjelaskan bahawa insan juga akan mati dan dibangkitkan kembali pada hari kiamat.


Terjemahan ayat:

" Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati (yang berasal) dari tanah. kemudian Kami jadikan pati itu (setitis) air benih (zigot)  pada tempat penetapan yang kukuh (rahim). Kemudian Kami ciptakan air benih itu itu menjadi sebuku darah beku; lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging; kemudian Kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang; kemudian Kami balutkan tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, Kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah , sebaik-baik Pencipta. Kemudian, sesungguhnya kamu setelah itu akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari qiamat.

(Al-mukminun, 23 : 12-16)


Menurut Quraish Shibab, insan dinamai al-basyar kerana kulitnya tampak jelas dan berbeza dengan kulit haiwan yang lain. Insan dikatakan makhluk fizik dalam konsep al-basyar kerana insan akan berubah dari menjadi seorang bayi, kanak-kanak, remaja, belia seterusnya menjadi tua dan lemah dan akhirnya meninggal dunia mengikut peredaran. Sebagai makhluk biologi, insan berupaya memenuhi tuntutan Penciptanya yakni dalam memenuhi melakukan ibadah dan menjalankan fungsi mengguna, membesar, belajar, bekerja, berkeluarga dan lain-lain.


Al-insan bermaksud melihat, mengetahui dan meminta izin (Abdul Wahid Thahir, t.t.). Istilah ini menunjukkan bahawa insan memiliki kemampuan untuk memerhati dan berfikir berbandng dengan makhluk lain. Insan mampu untuk mengambil iktibar daripada apa yang dilihat, mengetahui yang benar dan salah serta dapat meminta izin untuk menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Insan  merupakan mahkluk yang dapat didik, memiliki potensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmunya. Insan menurut konsep ini dapat berpotensi untuk menjadi kreatif dan inovasi

Al-nas memberi fungsi kepada insan sebagai makhluk sosisal yang tidak dapat hidup dengan dirinya sendiri. Al-nas juga dikenali sebagai makhluk yang pelupa. Oleh itu, insan harus menjaga hubungan baik sesama mereka. Dari awal penciptaan manusia, nabi Adam AS dipasangkan dengan Hawa AS menunjukkan insan harus bersaudara dan saling membantu. Secara sederhana, Allah SWT telah menegaskan fungsi manusia dalam konsep al-nas adalah untuk hidup bersaudara dan tidak berkelahi.


Insan secara keseluruhan digelar sebagai Bani Adam kerana berasal daripada keturunan nabi Adam AS. Sebayak tujuh kali istilah Bani Adam disebut didalam al-Quran. Terdapat tiga aspek yang merujuk kepada konsep Bani Adam menurut Thabathaba'i dalam Samsul Nizar. Pertama adalah anjuran untuk berbudaya sesuai dengan ketentuan Allah seperti berpakaian menutup aurat. Kedua, mengingatkan kepada keturunan Adam agar tidak terjerumus kepada kemungkaran. Ketiga, memanafaatkan segala isi bumi dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT.

Insan juga dikenali sebagai al-ins. Al-ins bermaksud tidak liar atau tidak biadap. Al-ins disebut sebanyak 18 kali di dalam al-Quran. Quraish Shabab mengatakan bahawa al-ins berbeza dengan makhluk al-jin kerana al-ins dapat dilihat oleh pancaindera manakala al-jin tidak dapat dilihat oleh pancaindera.


Tidak Allah SWT ciptakan insan di dunia kecuali untuk beribadah kepada-Nya. Dalam surah al-Zariyat ayat 56, Allah berfirman tentang antara  sebab kenapa insan dicipta iaitu untuk mengesakan-Nya.


Ibadah merupakan asas penting dalam kehidupan insan kerana ia sebenarnya menjadi kayu ukur untuk menilai insan. Oleh yang demikian, insan juga disebut sebagai abd Allah iaitu hamba Allah.

Insan juga dikatakan sebagai khalifah Allah SWT. Insan sebagai khalifah Allah SWT telah dibincangkan dalam entri sebelum ini. Insan telah dicipta oleh Allah SWT sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi seperti firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 30. Maksud khalifah adalah pengurus yang dapat mengurus serta memakmurkan apa yang ada di muka bumi termasuk tumbuh-tumbuhan, lautan mahupun haiwan. Insan wajib memanfaatkan segala apa yang ada di atas bumi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus untuk mendapatkan kehidupan dengan lebih baik. Allah SWT menganugerahkan kepadainsan akal serta pancaindera sebagai alat dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut.Insan wajib mengguna akal serta pancaindera untuk meneliti dan berfikir semasa menjalankan tanggungjawabnya sebagai khalifah.


Kesimpulannya, terdapat tujuh istilah yang disebut oleh Allah SWT di dalam al-Quran mengenai konsep insan. Jika konsep-konsep ini dapat dilaksanakan baik oleh insan terutamanya dalam pengurusan, fungsi insan dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa membawa kemurkaan kepada Allah. Sewajibnya, sebagai makhluk ciptaan Allah, insan patut sedar tentang kelebihan serta kelemahan masing-masing untuk mendapat redha Allah.

Sabtu, 28 Mac 2015

Acuan Pengurusan Insaniah berteraskan IslamPengurusan  insaniah adalah salah satu bidang yang melibatkan proses mengorganisasi dan merancang sesebuah aktiviti. Bidang pengurusan insaniah  amat penting dalam membangunkan sesebuah organisasi, institusi mahupun negara. Penglibatan insan dilihat sebagai tunggak paling utama dalam bidang ini untuk menggerakkan pembangunan di dunia melebihi fungsi sumber pengeluaran yang lain seperti mesin dan khazanah alam.

 Teori pengurusan yang sistematik tercetus apabila terdapat masalah-masalah tertentu semasa proses pengendalian berlangsung. Antaranya teori pengurusan yang paling ketara, tercetusnya pengurusan sumber manusia yang didokong oleh pemikir pengurusan lazim dan pengurusan insaniah berteraskan Islam yang didokong oleh sarjana pengurusan Islam.

Pengurusan insaniah berteraskan Islam tidak lahir daripada pengurusan lazim kerana dua bidang pengurusan ini lahir daripada paradigma yang berbeza. Pengurusan insaniah berteraskan Islam lahir daripada paradigma epistemologi dan tasawur yang tersendiri. 

Epistemologi pengurusan lazim hasil daripada ilmu teori pengurusan barat yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pengasas falsafah barat. Pemikiran barat didasari oleh hujah-hujah akal dan rasional semata-mata. Manakala Pengurusan insaniah berteraskan Islam pula didasari oleh empat sumber rujukan utama Islam iaitu al-Quran, al-hadith,ijma' dan qiyas ulama' dan sarjana Islam.


Apabila berbincang mengenai sumber epistemologi Islam, terdapat pembahagian ilmu dalam Islam iaitu ilmu nadhari dan ilmu daruri. Ilmu nadhari adalah ilmu yang menggunakan dalil-dalil naqli (al-Quran dan al-hadith) dan manakala ilmu daruri iaitu ilmu yang dapat diamati oleh pancaindera seperti fakta- fakta dan bukti sintifik.

Terdapat tahap keyakinan yang berbeza di antara ilmu nadhari dan ilmu daruri. Tahap keyakinan ilmu daruri adalah pada peringkat ainul-yaqin iaitu keyakinan terhadap ilmu dan pengetahuan sesuatu perkara apabila dapat dibuktikan dengan pacaindera semata-mata. Sebaliknya, tahap keyakinan ilmu nadhari pula adalah di peringkat haqqul-yaqin iaitu keyakinan terhadap ilmu dan pengetahuan tentang sesuatu perkara kerana kebenarannya (haq), walaupun pada asalnya tidak dapat dibuktikan dengan hanya menggunakan pancaindera semata. Sebagai contoh tahap keyakinan haqqul yaqin adalah semasa peristiwa Israj Mikraj. Saidina Abu Bakar meyakini tentang cerita perjalanan Rasulullah SAW bertemu dengan Allah SWT hanya dalam jangka masa yang singkat (semalaman) adalah bukti keyakinan haqqul yaqin Saidina Abu Bakar tentang ilmu daruri (al-Hadith)  tersebut.

Perbezaan ketara di antara sumber ilmu teori pengurusan lazim adalah kerana sumber ilmunya hanya menggunakan ilmu daruri sahaja. Dengan kata lain,  teori pengurusan lazim hanya mendasari dalil-dalil aqli dalam mencari jalan penyelesaian kepada masalah-masalah yang dihadapi dalam pengurusan. Namun, dalam pengurusan berteraskan Islam, kedua-dua ilmu sama ada ilmu daruri mahupun ilmu nadhari diguna pakai dalam menyelesaikan masalah pengurusan.

Epistemologi Islam itulah yang membentuk tasawur ataupun pandangan terhadap asas pengurusan insaniah berteraskan Islam, secara langsung memberi gambaran secara keseluruhan tentang prinsip-prinsip asas Islam sehingga menjadi sebati kepada orang yang memahami dan mengamalkannya. 


Oleh yang demikian, pengurusan insaniah berteraskan Islam menggunakan acuan yang berakar umbi daripada epistemologi Islam yang mencakupi ilmu daruri dan ilmu nadhari.  Epistemologi ini membentuk kepada tasawwur Islam sekali gus menjadi acuan kepada pengurusan insaniah berteraskan Islam. Pentingnya pengurusan berteraskan Islam berpandukan tasawwur Islam kerana tasawwurlah yang membentuk acuan kehidupan manusia.

 


Sabtu, 21 Mac 2015

Penerapan prinsip-prinsip kerja Ubudiyah, Masuliyyat, Itqan dan Qanaah dalam bidang Pengurusan Insaniah


Peranan manusia dalam bidang pengurusan insaniah amatlah penting. Lebih-lebih lagi dalam melaksanakan tanggungjawab seterusnya melahirkan pengurus yang cemerlang.  Seseorang individu perlulah mempunyai prinsip- prinsip  kerja seperti berikut dalam menguruskan tanggungjawab masing-masing seperti:


Ubudiyah - Pengabdian kepada Allah SWT

Sumber


Sebagai seorang hamba, tugas utama manusia adalah dengan menjadikan Allah SWT sebagai Tuannya. Sebagai hamba, wajib untuk manusia taat dengan perintah-Nya serta meninggal apa yang dilarang oleh- Nya dan tidak menyekutukan-Nya. Dalam apa jua keadaan,  manusia perlu meletak keutamaan ke atas perkara yang diredhai oleh-Nya. Dalam konteks pengurusan, manusia sebagai pengurus yang mentadbir organisasi perlulah mentadbir mengikut acuan yang telah digariskan oleh syariat Islam. Sebagai pengurus projek, ketua jabatan mahupun pekerja biasa, setiap tugasan yang dilakukan perlu pastikan perkara tersebut di dalam keredhaan Allah SWT seperti menjaga solat lima waktu, tidak mengambil rasuah, memastikan setiap tugasan yang diberikan dijalan dengan baik,  menjaga batas pergaulan, tidak menipu, tidak mengekploitasi pekerja lain dan tidak mengganggu melakukan ibadah.

Meletakkan status bekerja itu adalah ibadah akan menjadikan seseorang individu lebih dekat kepada Tuannya, lebih cepat untuk individu tersebut berada dalam keredhaan-Nya.

Mas uliyyat- Menuntut individu supaya sentiasa berwaspada dan bertanggungjawab ke atas apa yang dilakukan olehnya

Sumber


Dari Ibnu Umar ra dari Nabi saw, Baginda saw bersabda, maksudnya:

“Ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamumu. Seorang amir/penguasa/ atau pemimpin yang berkuasa terhadap rakyat akan ditanya tentang kepimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya .Dia akan ditanya tentang kepimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin rumahtangga suami dan anak-anaknya. Dia akan ditanya tentang kepimpinannya. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta kekayaan tuannya yang dipercayakan kepadanya. Dia juga akan ditanya tentang kepimpinannya. Ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. ” 
- Imam Muslim.

Hadith ini menjelaskan tentang dua perkara; pertama setiap orang memikul amanah dan tanggung jawab yang wajib ditunaikan ( kecualilah orang yang tidak mukallaf) dan kedua; setiap amal sama ada kecil atau besar, akan ditanya dan periksa oleh Allah SWT.

Sumber


Tugasan yang telah diserahkan kepada individu merupakan amanah dan tanggungjawab yang wajib ditunaikan dengan sempurna seperti yang telah ditetapkan dalam organisasi selagi mana tugasan itu selari dengan syariat Islam. Komunikasi yang baik boleh meningkatkan hubungan di antara pekerja dan mengurangkan salah faham di dalam menjalankan aktiviti organisasi. Perlu disedari bahawa jawatan, kerja, tugas atau apa-apa profesyen bukanlah satu kebanggaan sekiranya individu tersebut pecah amanah atau membuat kerja sambil lewa dalam menunaikan tanggungjawab dalam bekerja. Sebagai ketua pula, individu tersebut bertanggungjawab ke atas akhlak dan prestasi pekerja dibawah seliaanya. Pemerhatian dari semasa perlu dilakukan terhadap pekerjanya bukan bertujuan untuk mengawal atau mencari kelemahan mereka tetapi sebaliknya untuk sama-sama mengatasi masalah tersebut seterusnya membuang perangai mazmumah untuk meningkatkan prestasi kerja dengan lebih baik.

Itqan- ketekunan


sumber


Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yang sama. Namun, semangat dan kesungguhan yang kuat akan membezakan diri individu dalam menjalani kehidupan. Prinsip itqan dalam pengurusan menuntut supaya manusia melakukan tugasan dengan cara yang bersungguh-sungguh serta tekun menghadapinya. Bertanya jika buntu, mencari jalan penyelesaian dengan cara yang betul, belajar sehingga faham dapat membantu individu terus maju dalam setiap tindakannya. Melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh  juga menggambarkan kesempurnaan iman dan taqwa ketulusan hati, keluhuran budi dan kemuliaan akhlak yang semua sifat-sifat ini akan dikira oleh Allah dalam menentukan amal hamba-Nya diterima atau sebaliknya. Prestasi organisasi akan terus meningkat jika setiap pekerjanya dapat menghayati prinsip itqan dalam menjalankan tanggungjawab mereka.


Qanaah -sentiasa berpuas hati dengan rezeki yang diberikan oleh Allah


sumber
Sifat qanaah mengajar individu menjadi seseorang yang bersyukur. Mereka yakin jika usaha atau kerjanya tidak mendapat ganjaran yang setimpal atau sepatutnya daripada majikannya, maka ganjaran itu akan diperoleh di akhirat kelak. Qanaah tidak menjadikan individu tersebut menjadi pasif sebaliknya menjadikan individu tersebut lebih bersifat terbuka (tidak iri hati kepada orang lain, mengeksploitasikan orang lain dan sebagainya) kerana meyakini Allah akan memberi ganjaran lain kepadanya kelak.

Sebagai kesimpulan, prinsip-prinsip yang dibincangkan diatas boleh melahirkan individu yang mulia akhlaknya di samping dapat menjadi seorang hamba Allah SWT yang diredhai-Nya. Prinsip-prinsip ini sewajarnya diterapkan dalam organisasi atau institusi pengurusan untuk memperbaiki kelemahan dan lompang sistem-sistem pengurusan yang ada. Hakikatnya, setiap individu perlu mempraktis prinsip-prinsip ini sehingga menjadi budaya dalam melakukan tugasan harian.